Skip to the main content.
Kundcase

Hultafors Group möjliggör digital tillväxt med CoreChange som partner

Digital tillväxt och skalbara, framtidssäkrade tjänster och system är några av de utmaningar Hultafors Group står inför. Och som partner för förstudie och delar av projektet har man valt CoreChange.

Hultafors Group är ett lönsamt globalt företag som erbjuder en unik portfölj med 17 premiumvarumärken och försäljning runt om i hela världen. Varumärken som Hellberg Safety för huvudskydd, Hultafors för handverktyg, Fristads och Snickers Workwear för arbetskläder, Solid Gear för arbetsskor och W.steps för stegar, har kontor på flertalet marknader i Europa och Nordamerika. Hultafors Group ägs av Investment AB Latour.

Hultafors Group

År 2022, när Hultafors Group kontaktade CoreChange, stod de inför en digital tillväxtresa. En av frågeställningarna var om befintliga plattformar, tekniska förutsättningar och struktur skulle klara en sådan tillväxt eller om betydande investeringar och förändringar krävdes?

För att göra en nulägesanalys valde Hultafors Group CoreChange som partner för den Digitala Genomlysningen som markerade startskottet för bolagets digitala tillväxtresa. Den omfattande genomlysningen som genomfördes hade bland annat fokus på; B2B-portal och behoven av DAM, PIM och PLM.

"

Just nu befinner sig Hultafors Group på en digital tillväxtresa. En resa där vi ska tredubbla omsättningen. IT har en central roll för att möjliggöra expansionen och säkra den framtida tillväxten. Jag har en fast övertygelse om att vi, tillsammans med våra kunder, kan optimera deras inköp, arbeta med totalkostnadseffektiviseringar samtidigt som vi skapar en modern infrastruktur.

 För att lyckas med vår digitala tillväxtresa har vi enats om fem viktiga principbeslut för hur Hultafors Group skall bygga framtidens digitaliseringslösning; Cyber Security, Microservices, API-first, Cloud Native och Headless (M.A.C.H). Dessa utgår vi från som grundteser i alla våra projekt kopplade till vår digitala tillväxtresa för att erbjuda koncerngemensamma system och tjänster. Dessa används sedan lokalt per varumärke för de olika marknaderna. Alla skalbara, framtidssäkrade och dessutom nytänkande.

– Martin Edling | CIO Hultafors Group

IMG_4466

Hultafors Groups utmaningar typiska för stora och komplexa B2B-företag

 

1. Centralt vs decentraliserat 

Hultafors Group består av 17 varumärken uppdelade i egna, helägda, dotterbolag där deras behov är utspridda på de lokala marknaderna, och då kopplade till det egna varumärkets produktutvecklings- och försäljningsbehov. 2022 fattades ett strategiskt beslut där Hultafors Group valde att gå mot en mer centraliserad IT-struktur, mycket därför att man såg en utvecklingspotential där en digital förändringsresa stod i absolut fokus. Man såg alltså en möjlighet i att samla varumärkena i gemensamma plattformar och system för at på så vis kunna dra synergieffekter och finna mervärden. En möjlighet att nyttja koncernens fulla potential och på så vis skapa ett än starkare Hultafors Group.   

2. Oflexibla tekniska lösningar med dyrt underhåll 

Med en traditionell B2B-plattform, byggd som en monolit, och utvecklad under mer än 10 års tid, är Hultafors Group knappast unika. Denna och övriga plattformars utveckling har skett löpande och över tid har stakeholders runt om i verksamheten utvecklat mer komplexa krav och bolagsspecifika önskemål. I takt med de ökade kraven och den alltmer komplexa miljön har plattformarna över tid börjat upplevas som att utveckling tar allt längre tid och kostar allt mer.
När har vi vuxit ur våra nuvarande lösningar och plattformar? Hur kan vi anpassa oss för att bättre möta framtiden och den digitala tillväxtresa som väntar? Vad finns det för tänkbara system och vägar framåt? Och vilka ger oss bäst förutsättningar för vår digitala tillväxt där vi får snabbast time to market?  Och vad kommer då att krävas av organisationen i hela Hultafors Group, både från IT och alla verksamheter? Dessa är bara några av de frågeställningar som blev allt tydligare för Hultafors Groups ledning.

3. Möjliggöra digital tillväxt

Som ett starkt produktutvecklande bolag med lång erfarenhet är Hultafors Group ett traditionellt och starkt varumärkesbyggande och produktutvecklande bolag med anor. Yrkesstoltheten är påtaglig i organisationen men den digitala mognaden är låg och beror till stor del på en snabb expansionstakt med flertalet förvärv av bolag som då inte helt inkorporerats till satta gruppstandarder och system.  En digital tillväxtresa med införande av framtidsäkrade system är en viktig framgångsfaktor i Hultafors Groups tillväxtresa.

CoreChange som partner 

CoreChange har sedan 2022 stöttat Hultafors Group med en djupgående analys innehållande en Digital Genomlysning som bland annat kartlagt och fastställt principer och tillvägagångssätt. Vidare har CoreChange stöttat verksamheten vid upphandling av partners och lösningar till ECOM, PIM och PLM. Vidare rekommenderade CoreChange att välja M.A.C.H som teknisk princip vid val av teknik och partners, vilket ger Hultafors Group den flexibilitet som krävs för deras fortsatta digitala förändringsresa in i framtiden. CoreChanges expertis och erfarenhet av att driva upphandlingar inom M.A.C.H och Composable är några av de egenskaper som var avgörande för Hultafors Group vid valet av partner.

Den digitala förändringsresan är mycket prioriterad hos Hultafors Group där projekten inom både DAM och PLM redan är driftsatta samtidigt som ECOM och PIM i allra högsta grad pågår. CoreChange är fortsatt delaktig som partner och har en stöttande roll som innebär att man som partner till Hultafors Groups IT-organisation bidrar med nyckelroller som behövs för att styra projekten och de partners som handlats upp.  

Läs mer om vårt affärsområde Digital Solutions och vårt erbjudande Digital genomlysning här: 

enkelthet 5R9A7432 fix Corechange_kv72

Kontakta mig nedan så bokar vi ett möte där vi ser hur vi kan hjälpa er!

Johan   

Göteborg

Johan Gerebro

johan.gerebro@corechange.se

+46 723 050 607