Case – Affärssystem

Förstudie för spårbarhet

Förstudie för spårbarhet

På uppdrag av ett företag inom energisektorn i Sverige har CoreChange genomfört en förstudie kopplat till spårbarhet av ankommande gods till företagets lagerverksamhet. Förstudien omfattade kravanalys och mappning av olika lösningsalternativ, där tre olika scenarios målades upp som sannolika vägar framåt. Dels tittade projektet på företagets befintliga systemlösning (SAP) och de möjligheter som fanns i utveckling av detta genom exempelvis införande av SAP Warehouse Management, dels genomlystes en tredjepartsprodukt.

Målet var att hitta den mest optimala vägen framåt för företaget och stor vikt lades vid aspekter såsom användarvänlighet, skalbarhet, säkerhet och mobilitet. Projektet omfattade en grov mappning mot tänkbara lösningar och förslag på åtgärder och steg framåt.

LineRelaterade Case